ارتباط با صنعت

امروزه برقراری ارتباط منسجم و سازمان یافته بین صنایع و دانشگاهها یکی از نیازهای اساسی کشور می‌باشد. این ارتباط به دانشگاهها کمک می‌کند تا قسمتی از فعالیتهای آموزشی و پژوهشی خود را در راستای مشکلات موجود در صنایع کشور جهت دهی کرده و متخصصانی توانا و شایسته را پرورش دهند. طرف دیگر ارتباط صنعت و دانشگاه، صنعت است که برخی از نیازها و خواسته های فناوری خود را در قالب این ارتباط برآورده می‌کند. بطوریکه در مواردی حتی با پرداخت هزینه های بسیار هنگفت تهیه این فناوریها از خارج از کشور ممکن نیست.

تعاریف مرتبط با صنعت

صنعت:  به کلیه موسسات، وزارتخانه ها، سازمان ها، مراکز، نهادها، شرکت ها و سایر مجتمع های اداری، صنعتی و خدماتی داخل و خارج کشور اعم از دولتی و غیر دولتی اتلاق می شود که طرف قرارداد دانشگاه و یا اعضای هیات علمی دانشگاه باشند.

طرح  :کلیه نیازهای پژوهشی، فناوری، آموزشی، فنی، مشاوره ای و سایر خدمات درخواست شده از طرف صنعت که اعتبار کامل آن را نیز تامین نموده باشند.

مجری : به فرد و یا افرادی حقیقی و یا حقوقی اتلاق می شود که مسؤول مستقیم اجرا و پیشبرد موضوع طرح می باشد.

آورنده طرح : فرد و یا افرادی که در هر یک از دو مرحله معرفی " طرح و صنعت به دانشگاه " و " فراهم نمودن موافقت ضمنی صنعت " یا پیگیری برای توافق قطعی و انعقاد قرارداد، نقش اصلی را بر عهده دارند.

دستورالعمل اجرایی ارتباط دانشگاه با صنعت

ماده 1 :  دریافت سفارش

دریافت سفارش قرارداد می تواند از طریق معاونت پژوهش و فن آوری دانشگاه و ارجاع آن به دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی مرتبط و یا به طور مستقیم از طریق دانشکده ها، مراکز تحقیقاتی یا سایر واحدها باشد، اما عقد قرار داد تنها با امضای معاون پژوهش و فناوری دانشگاه امکان پذیر خواهد بود.

ماده 2 : مجری

در کلیه قراردادهای موضوع این دستورالعمل مجری قرارداد صرفاً یک عضو هیئت علمی دانشگاه است مگر اینکه سفارش دهنده مشخصاً یک کارشناس دانشگاه را به عنوان مجری درخواست نموده باشد. 

تبصره 1 : طرحهای ارتباط با صنعت ترجیحأ لازم است در جهت لاین تحقیقاتی اعضای هیئت علمی باشد.

تبصره 2 : در صورتی که سفارش دهنده مجری معینی را در درخواست خود قید نموده باشد طرح فقط برای مجری معرفی شده ) از طریق رئیس دانشکده یا مرکز یا واحد مربوطه ( ارسال خواهد شد. در غیر اینصورت سفارشات دریافتی، پس از تعیین مجری، تائید امکان اجرا و شرح خدمات و براورد هزینه وزمان اجرای طرح، با نظر رئیس دانشکده، مرکز یا واحد مربوطه جهت عقد قرارداد به دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه ارسال خواهد شد.

تبصره 3 : در صورت عذر مجری از ادامه قرارداد، با کسب موافقت کتبی سفارش دهنده، شورای پژوهشی دانشگاه پس از کسب نظر از دانشکده ،مرکز یا واحد مربوطه می تواند مجری دیگری را جایگزین نماید.

تبصره 4 : پس از امضای قرارداد با سفارش دهنده، قرارداد داخلی بین معاون پژوهش و فن آوری دانشگاه و مجری حقیقی و یا حقوقی )رئیس دانشکده، مرکز یا واحد مربوطه( برحسب مورد منعقد می گردد.

ماده 3 :  ثبت طرح ها

تمام طرح های مشمول این دستور العمل بایستی در شورای پژوهشی کد تحقیقاتی اخذ نماید و حداقل برون داد برای هر طرح نیز با نظرشورای فناوری دانشگاه خواهد بود.

تبصره : چنانچه انجام طرحهای برون دانشگاهی منجر به ثبت اختراع گردد سهم دانشگاه، سهم مجری و سهم سفارش دهنده به صورت توافقی و با محوریت مدیریت فناوری دانشگاه تعیین میگردد .

ماده 4 :  بالاسری

بالاسری طرحهای ارتباط با صنعت دانشگاه 10 % از مبلغ کل قرارداد خواهد بود. موارد استثنای از این بند در جدول زیر ارائه شده است

 

تبصره : کل مبلغ بالاسری دریافتی از طرحهای ارتباط با صنعت با پیشنهاد معاون پژوهشی دانشکده یا مرکز و یا رئیس واحد و موافقت مدیر مرکزرشد فن آوری سلامت صرف فعالیتهای فناورانه )شامل خرید تجهیزات پژوهشی ،آموزش، فرهنگ سازی و... ) همان واحد سازمانی خواهد شد.

روند نمای اخذ و اجرای طرح های ارتباط با صنعت

 

 

دسترسی سریع
دسترسی سریع
تنظیمات قالب