دوره های موجود در مرکز رشد 

  • دوره رشد مقدماتی 

در این دوره که حداکثر 6 تا 9 ماه است به افراد یا گروه های مستعدی که دارای ایده های نوآورانه هستند مشاوره و آموزش های لازم برای آشنایی با بازار،شناسایی گروه کاری مرتبط با ایده، تقویت و تثبیت ایده اولیه و ایجاد هویت حقوقی مستقل داده می شود که در صورت موفقیت در این دوره مقدماتی و کسب هویت حقوقی مستقل می توانند متقاضی تشکیل واحد های نوپا و استقرار رسمی در مرکز رشد.

  • دوره رشد 

طی این دوره که حداکثر 3 تا 5 سال می باشد واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد به معیارهای رشد یافتگی دست یافته و پس از آن از مرکز خارج می شوند.

 

دسترسی سریع
دسترسی سریع
تنظیمات قالب