واحد های فناور 

واحدهایی دارای هویت حقوقی مستقل از مرکز رشد بوده که با توجه به اساسنامه و یا سایر اسناد قانونی در زمینه پژوهش های کاربردی و توسعه ای، طراحی، مهندس معکوس، انتقال فناوری، ارائه خدمات تخصصی در جهت تجاری کردن نتایج تحقیقات فعالیت می نمایند.

 

هسته های فناور

تیم های کاری متشکل از دو و بیشتر دانش آموخته با زمینه ی کاری مشخص که در صدد تشکیل موسسه حقوقی و ایجاد حرفه در زمینه کاری خود می باشند.

 

جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
نظرسنجی
دسترسی سریع
دسترسی سریع
تنظیمات قالب