تعریف و جایگاه دوره رشد

شرکتهای کوچک و متوسط دررونق اقتصادی، توسعه فناوری و به طبع آن، کارآفرینی  نقش موثری دارند. اما مسلم این است که این شرکتها در شروع کار باخطرات گوناگونی مواجه هستند

و برای عبور از مراحل اولیه باید ریسکهایی را تحمل کنند.مراکز رشد زیرساختهای لازم برای کاهش ریسک این شرکتها را فراهم می کنند تا بتوانند به اهداف تکنولوژیک خود برسند.

مدت استقرار شرکتها در دوره رشد از3 تا 5 سال تغییر می کند.

معیارهای پذیرش در دوره رشد

ارزیابی واحدهای فناور بر اساس معیارهای اصلی ذیل صورت می پذیرد :

  1.  پویایی ساختار و سازمان واحدهای فناور
  2.  رشد واحدهای فناور از لحاظ فنی و توسعه فناوری
  3.  رشد اقتصادی ( مالی / بازار )

تعهدات واحدهای فناور در دوره رشد

1- ارائه گزارش پیشرفت کار و مقایسه با برنامه زمانی به صورت دوره ای به مرکز رشد

2- گزارش لیست پرداخت بیمه و سایر عوارض مرتبط با کارکنان واحد فناور به صورت ماهانه به مرکز رشد

3- رعایت مقررات و قوانین دولتی و رعایت شئونات کاری و اخلاق در مرکز رشد

4- معرفی نماینده تام الاختیار از طرف واحد به مرکز رشد جهت انجام کلیه امور اداری

5- به کارگیری نیروهای متخصص و با مهارت کافی در انجام امور تحقیقاتی و پروژه ها

6- همکاری با مدیریت مرکز رشد در ارزیابی رشد علمی، مدیریتی و کسب و کار بر اساس برنامه ارائه شده توسط واحد فناور

7- شرکت در دوره های آموزشی و مشاوره برنامه ریزی شده به طور فعال

وظایف مرکز رشد در برابر واحدهای فناور مستقر در دوره رشد

1- واحدهای فناور پذیرفته شده در مرحله رشد می توانند پس از پذیرش، تا مدت 3 سال در فضای پیش بینی شده مستقر شوند. این مدت بر اساس ایده محوری، نظر کارشناسی و تصویب شورای مرکز رشد تعیین خواهد شد.

2- واحدهای فناور می توانند از کلیه خدمات قابل ارائه در طول مدت این دوره به منظور انجام فعالیتها ی مورد توافق واحد فناور و مرکز رشد، بر اساس سقف اعتبارات حمایتی بهره مند گردند.

خاتمه فعالیت های واحد فناور در دوره رشد

1- اتمام زمان مجاز استقرار در صورت عدم تمدید شورای مرکز رشد

2- عدول از ضوابط مرکز رشد

3- عدم موفقیت ناشی از قصور در پیشبرد ایده محوری به تشخیص مرکز رشد

4- عدم دستیابی به اهداف کمی و کیفی مندرج در تعهدات واحد فناور در قبال مرکز رشد

5- در خواست واحد فناور با تصویب شورای مرکز رشد و بر طبق ضوابط خروج از مرکز رشد

امکانات و خدمات قابل ارائه به واحدهای فناور در مرکز رشد :

  1.  خدمات اداری ( دفتر کار، تجهیزات اداری، خدمات تایپ و تکثیر و خدمات کارپردازی )
  2.   خدمات فنی ( اتصال به شبکه اینترنت و دسترسی به امکانات موجود در شبکه )
  3.  خدمات آموزشی
  4.  خدمات مشاوره ای
  5.  خدمات بازاریابی
  6.  حمایتهای مالی ( حمایت های مستقیم بر اساس بودجه مصوب مرکز، حمایت های غیر مستقیم با معرفی ارگانهای ذیربط )                
  7.  سایر خدمات مرتبط با توسعه، رشد و ارتقای وحدهای فناور
دسترسی سریع
دسترسی سریع
تنظیمات قالب